CEMETERIES

Naomi Geno

Inscription:
Geno Douglas 1942 - Naomi E. 1942 - 1995

Last Name:
Geno

First Name:
Naomi

Year of Death:
1995

Row:
17

Stone:
1